มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ
คุณอรุณี วงศ์ราเชน
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและมาตรฐาน
โทร. 0-2628-5240-59 ต่อ 2406
คุณทิชา คงห้วยรอบ
ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2628-5240-59 ต่อ 4309