1. รายงานผลการส่งเสริมการใช้ Accounting Software / สหกรณ์
  2. รายงานผลการส่งเสริมการใช้ Accounting Software / กลุ่มเกษตรกร
  3. รายงานสรุปจำนวนสหกรณ์ที่ใช้ไอที
   
  แจ้งข่าวการใช้ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชีสหกรณ์ 2551
  คู่มือการใช้งานระบบ
   
  มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ
  คุณอุณากร รัตนเสถียร โทร 0-2628-5240-59 ต่อ 4312
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร