รายงานผลการปฏิบัติงาน แยกตามวันอบรม
  รายงานผลการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี
  รายงานสรุปการประเมินผลการเรียนรู้การบันทึกบัญชีตามแบบป.1
  แบบสรุปการประเมินผลการฝึกอบรมปฎิบัติบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนตามแบบ ป 2
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรรู้และเข้าใจแยกตามกลุ่มสมาชิก
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรฝึกปฏิบัติแยกตามกลุ่มสมาชิก
  มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ คุณชัญญกร เดชวิทยาพร ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 3406    หรือ
  ติดต่อ คุณบุญมี สาครสมุทรชัย ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 4308

Copyright 2006 by Cooperative Auditing Department กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200