รายงานผลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง (รายงานที่ 1)
  รายงานผลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง (รายงานที่ 2)
  มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ คุณชัญญกร เดชวิทยาพร ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 3406    หรือ
  ติดต่อ คุณบุญมี สาครสมุทรชัย ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 4308

Copyright 2006 by Cooperative Auditing Department กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200