รายงานผลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง (รายงานที่ 1)
  รายงานสรุปผลการลงทะเบียนผู้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติ ต้นทุนประกอบอาชีพ แบบ ล.6
  รายงานสรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรมปฏิบัติ ต้นทุนประกอบอาชีพ แบบ ป.3
  รายงานผลโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง (รายงานที่ 2)
  รายงาน การสนับสนุนเกษตรกรให้จัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 1
    - หลักสูตรบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
    - ผู้รับการติดตามได้ใช้ประโยชน์จากการบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง
    - หลักสูตรต้นทุนประกอบอาชีพ
    - สูตร รับ-จ่ายประจำเดือนของผู้รับการติดตาม
    - ข้อมูลแหล่งเงินทุน
  รายงาน การสนับสนุนเกษตรกรให้จัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2
    - หลักสูตรบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
    - ผู้รับการติดตามได้ใช้ประโยชน์จากการบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง
    - หลักสูตรต้นทุนประกอบอาชีพ
    - สูตร รับ-จ่ายประจำเดือนของผู้รับการติดตาม
    - ข้อมูลแหล่งเงินทุน
  มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ คุณชัญญกร เดชวิทยาพร ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 3406    หรือ
  ติดต่อ คุณบุญมี สาครสมุทรชัย ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 4308

Copyright 2008 by Cooperative Auditing Department กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200