รายงานผลการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ล.3 , ล.5
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ล.3 จำแนกตามสหกรณ์
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ล.5 จำแนกตามสหกรณ์
  รายงานผลการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี
  รายงานสรุปการประเมินผลการเรียนรู้การบันทึกบัญชีตามแบบป.1
  แบบสรุปการประเมินผลการฝึกอบรมปฎิบัติบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนตามแบบ ป 2
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรรู้และเข้าใจแยกตามกลุ่มสมาชิก
  สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรฝึกปฏิบัติแยกตามกลุ่มสมาชิก
 
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี_ล2-1 ล2-2
รายงาน การซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ล2-2
รายงาน งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ล2-3
 
รายงาน สรุปจำนวนเยาวชน
รายงาน สรุปจำนวนเยาวชน ล3
รายงาน สรุปจำนวนเยาวชน ล5
  รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ
 
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านพืช
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านปศุสัตว์
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ ด้านประมง
รายงาน สรุปจำนวนรายบุคคลประกอบอาชีพ อื่นๆ
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้ง 1 (เกษตรกรทั่วไป)
หลักสูตร บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
หลักสูตร ต้นทุนประกอบอาชีพ
ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน (การเข้าถึงแหล่งทุนหลังจากการบันทึกรับ-จ่ายในครัวเรือน)
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้ง 2 (เกษตรกรทั่วไป)
หลักสูตร บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน
หลักสูตร ต้นทุนประกอบอาชีพ
ข้อมูลในการกู้ยืมเงิน (การเข้าถึงแหล่งทุนหลังจากการบันทึกรับ-จ่ายในครัวเรือน)
สรุป รับ-จ่าย ประจำเดือนของผู้รับการติดตาม
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้งที่ 1 (เยาวชน)
หลักสูตร การเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
สามารถสอนแนะการจัดทำบัญชีให้ผู้ที่เป็นเครือข่าย
ผู้รับการประเมินนำบัญชีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 
รายงานการติดตามการเรียนรู้การจัดทำบัญชี ครั้งที่ 2 (เยาวชน)
หลักสูตร การเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
สามารถสอนแนะการจัดทำบัญชีให้ผู้ที่เป็นเครือข่าย
ผู้รับการประเมินนำบัญชีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
 
รายงานสรุป รับ- จ่าย ของผู้รับการติดตาม
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
 
รายงานสรุป โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
 
รายงานสรุป โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี (เยาวชน)
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
 
รายงานรายละเอียดสรุปจำนวนสมาชิกสถาบันสหกรณ์การเกษตร
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
  เป้าหมายจำนวนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2549-2552
 
คู่มือ : การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร ปีงบประมาณ 2552
คู่มือ : งานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2552
  ถาม-ตอบ เสนอแนะ
  คู่มือการใช้งาน
  มีข้อเสนอแนะ ติดต่อ คุณชัญญกร เดชวิทยาพร ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 3406    หรือ
  ติดต่อ คุณบุญมี สาครสมุทรชัย ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2628-5240 -59 ต่อ 4308

Copyright 2006 by Cooperative Auditing Department กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200